Hledat

Úvěrový program pro exportéry
a jejich dodovatele se zárukou EGAP


Jakým firmám je program COVID Plus určen?

 • Export firmy tvoří alespoň 20 %*.
 • Počet zaměstnanců je alespoň 250**.
 • Bonita bude ohodnocena Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP) minimálně na stupni B/B-*.
 • Firma nevyužívá další programy podpory COVID.
 • Oblast podnikání je zaměřena mimo cestovní ruch, dopravu, hazardní hry a sázkové kanceláře.

Jaké jsou základní parametry programu COVID Plus?

 • Výše úvěrů je od 5 mil. až do 2 mld. Kč. (do max. výše 25 % z obratu tržeb*).
 • Krytí EGAP je poskytnuto až do výše 80 % úvěru (až 70 % pro rating B-).
 • Délka ručení je až 3 roky pro úvěry na provozní financování.
 • Investiční úvěr má délku ručení až 5 let.
 • Cena úvěru se pohybuje již od 1,5 % p.a.
 • Cena záruky se pohybuje v rozmezí od 0,42 % p.a. až do 2,19 % p.a. v závislosti na době trvání úvěru a hodnocení bonity dle stupnice EGAP.

* Vztaženo k finanční situaci roku 2019.
** Pokud klient neplní kritérium samostatně, lze zohlednit do výpočtu zaměstnance v ekonomicky spjaté skupině klienta.

Mám zájem o financování v programu COVID Plus.

Časté dotazy

Jakým způsobem se posuzuje splnění kritéria počtu zaměstnanců?

Minimální počet zaměstnanců ve výši 250 nemusí žadatel splnit na individuální bázi. Při posuzování splnění kritéria počtu zaměstnanců se přihlíží k počtu zaměstnanců v celé ekonomicky spjaté skupině, kdy do tohoto počtu zaměstnanců mohou být zahrnuti i zaměstnanci ovládajících a ovládaných osob a dále osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Jedná se postup v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Mám možnost získat na jednu firmu úvěry se Zárukou COVID Plus za úvěry ve více bankách?

ANO. Žádat o Záruku na úvěry ve více bankách je možné. Bude však nezbytné zajistit, že celková částka zaručeného financování nepřesáhne sumu 2 mld. Kč pro úvěry jedné ekonomicky spjaté skupině.

Do kdy mohu o úvěr se Zárukou COVID Plus banku požádat a mohu případně později požádat o navýšení?

Při žádosti o úvěr se Zárukou COVID Plus je potřeba mít na zřeteli, že úvěr může být poskytnut nejpozději do 31. 12. 2020. Do tohoto data je také potřeba podepsat odpovídající Smlouvy o poskytnutí Záruky COVID Plus s EGAP. Dalším omezením může být celkový objem pojistné kapacity EGAP vyčleněné na program, která je aktuálně pro rok 2020 stanovena na 142 mld. Kč. Proto doporučujeme žádost o úvěr neodkládat.

Plánuji požádat o úvěr z programu COVID III, mohu požádat současně o úvěr se Zárukou COVID Plus?

NE, dle nařízení vlády č. 215/220 sb. (dále též „Nařízení vlády“) Záruka COVID Plus může být poskytnuta pouze za úvěry subjektům, které nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií covid-19, jež je poskytován formou záruk za úvěry nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru. Žadatel o úvěr si tedy musí vybrat pouze jeden z nabízených programů.

Mohu použít úvěr se Zárukou COVID Plus na splacení některého ze svých stávajících úvěrů?

Tato otázka vyžaduje individuální posouzení. Za určitých podmínek ano. Pro konzultaci vaší konkrétní situace nás kontaktujte.

Požádám-li o provozní úvěr se Zárukou COVID Plus na standardní splatnost 1 rok, bude možné splatnost o další rok prolongovat tak, jak je u provozních úvěrů běžné?

Splatnost úvěru se Zárukou COVID Plus je potřeba specifikovat na začátku uzavírání smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí Záruky. Opětovné poskytnutí Záruky po jednom roce aktuální legislativa neumožňuje. V případě potřeby zajištění provozního financování na delší dobu se tedy jeví jako vhodnější požádat o Záruku na delší dobu (max. splatnost provozního financování jsou 3 roky). Dlužník má možnost úvěr se Zárukou COVID Plus kdykoliv splatit. Cílem daným příslušným Nařízením Evropské komise je dosáhnout toho, že klienti i banky budou mít motivaci v co nejkratší době přejít na financování za tržních podmínek bez státní podpory.

Jak se posuzuje/schvaluje poskytnutí úvěru a Záruky COVID Plus?

Možnost poskytnutí úvěru se Zárukou COVID Plus vyhodnocuje banka. Nárok na poskytnutí Záruky COVID Plus vyhodnocuje společnost EGAP dle kritérií daných příslušným Nařízením vlády, viz par. 3. Kritéria mimo jiné zahrnují také ohodnocení bonity příjemce úvěru dle interní metodiky EGAP minimálně na úrovni B-.

Kolik stojí úvěr se Zárukou COVID Plus?

Odměna za vystavení Záruky COVID Plus i maximální sazba úvěru financující banky jsou dané Nařízením vlády a jsou uvedené v následující tabulce:

Rating stupnice
EGAP
Záruční prémie
první rok
Záruční prémie
druhý a třetí rok
Záruční prémie
čtvrtý a pátý rok
B+ a lepší 45 bps 90 bps 180 bps
B 60 bps 120 bps 200 bps
B- 114 bps 175 bps 219 bps
Splatnost úvěru 1 rok 2-3 let 4-5 let
Maximální úroková marže 1,5% 2,5% 3,5%