Hledat

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek www.ppfbanka.cz („Podmínky“)

Než začnete užívat webové stránky www.ppfbanka.cz („Stránky“), seznamte se důkladně s těmito Podmínkami. Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Stránky vlastní společnost PPF banka a. s., zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika („PPF banka“). Společnost PPF banka tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost PPF banka výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené Vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.11.2017.

Užívání obsahu Stránek

Společnost PPF banka je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností PPF banka na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Veškerý Obsah Stránek včetně fotografií a loga PPF banka umístěných na Stránkách podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Vylučuje se a je zakázáno:

  • užívat Stránky a jejich Obsah pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely;
  • Obsah rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga PPF banka či fotografií zasahovat a takto upravené, změněné, přetvořené či zásahem jinak dotčené fotografie rozmnožovat.

Bez ohledu na výše uvedené společnost PPF banka dává souhlas k využití informací, které jsou na Stránkách umístěny na základě požadavků zákona nebo regulatorních předpisů (např. hospodářské výsledky, výroční a pololetní zpráva, další zprávy a dokumenty mající charakter informační povinnosti zejména podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a podle navazujících vyhlášek a Opatření ČNB).

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet), můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním zařízení (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených výše. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF banka nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

  • Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby);
  • z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách;
  • vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti PPF banka ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností PPF banka na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu společnosti PPF banka do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze společnost PPF banka má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Žádosti o nové publikování nebo redistribuování Obsahu zasílejte společnosti PPF banka na adresu info@ppfbanka.cz

Omezení odpovědnosti

Obsah je určen pouze pro obecné informování a obecné užití a není určen k řešení konkrétních požadavků. Obsah zejména nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání ze strany společnosti PPF banka, nepředstavuje návrh na uzavření jakékoliv smlouvy a není zamýšlen tak, aby se o něj uživatelé opírali při realizaci (nebo naopak nerealizaci) jakýchkoliv konkrétních investic nebo jiných rozhodnutí. Některé informace obsažené na Stránkách mohou být zpožděné oproti online datům z trhů a jsou pouze indikativní. Za veškerá rizika vyplývající z užívání Stránek nesete plnou odpovědnost. Jakákoliv ujednání mezi Vámi a třetí osobou na základě Obsahu Stránek jsou na Vaše výhradní riziko a odpovědnost.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost PPF banka Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu neposkytuje společnost PPF banka ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost PPF banka tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost PPF banka nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností PPF banka, ovládajícími společnost PPF banka, ovládanými společně se společností PPF banka či jinak spojenými se společností PPF banka (společně „Přidružené společnosti“„Stránky přidružených společností“). Při návštěvě některé Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost PPF banka nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Stránek přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek přidružených společností a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Osobní údaje a šíření obchodních sdělení

Přístup na Stránky může být ze strany společnosti PPF banka úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost PPF banka se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Společnost PPF banka dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem společnosti PPF banka souhlasí. Osobní údaje jsou společností PPF banka zabezpečeny dle moderních bankovních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré klientské informace jsou chráněny bankovním tajemstvím a související povinností mlčenlivosti společnosti PPF banka.

Příspěvky

Část Stránek může obsahovat informace od třetích osob („Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese společnost PPF banka odpovědnost.

Cookies

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost PPF banka například sleduje celkový počet návštěvníků Stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookies, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek. Více o cookies

Web beacon třetí osoby

Používáme tzv. web beacony třetích osob od Google za účelem analýzy, jaká místa naši návštěvníci navštěvují a jak se na našich stránkách chovají. Google může rovněž využívat anonymních informací o vašich návštěvách těchto Stránek a jiných stránek ke zlepšování svých produktů a služeb a k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Více informací o tomto postupu naleznete na www.google.com/analytics.

Prohlášení o dostupnosti

Společnost PPF banka prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Společnost PPF banka si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Stránkách a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost PPF banka případně na Stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

Obecně

Je zakázáno postupovat, dále licencovat či jakkoliv jinak převádět jakákoliv vaše práva podle těchto Podmínek.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.