Hledat

14/08/2010 PPF banka a.s. - finanční výsledky za 1. pololetí 2010: Čistý zisk 411,7 mil. Kč za 1. pololetí 2010 potvrdil růstovou trajektorii v ziskovosti banky

PPF banka a.s. (“PPF banka”), vlastněná z 92,96 % PPF Group N.V., oznamuje své finanční výsledky za období končící 30. června 2010 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

“Zisk na úrovni 400 mil. Kč za 1. pololetí 2010 potvrzuje, že stanovená strategie dovoluje bance dosahovat nadstandardní výsledky i v období ekonomické krize.”
Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel

Shrnutí

Nárůst bilanční sumy PPF banky za 1. pololetí 2010 o 23 % (+9,9 mld.Kč) na 53,2 mld. Kč z hodnoty 43,3 mld. Kč ke konci roku 2009.
Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 20 % na téměř 4 mld. Kč, při nárůstu 11,7 % od začátku roku 2010
Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE, 20,3 %) i kapitálová přiměřenost (CAR, 12,2 %) stále na vysokých úrovních


Obchodní výsledky
PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ finančním institucím a vybraným komerčním a municipálním klientům včetně společností skupiny PPF. I přes pokračující ekonomickou krizi PPF banka v prvním pololetí roku 2010 profitovala jednak z kvality svého úvěrového portfolia, tak také z výnosů na kapitálových a finančních trzích se zvyšujícím se podílem výnosů z poplatků a provizí. Bilanční suma PPF banky vzrostla z 43,3 mld. Kč na konci roku 2009 na 53,2 mld. Kč v pololetí roku 2010 (23% nárůst).

Celkové závazky vůči klientům vzrostly o 22 % z 29,6 mld. Kč na konci roku 2009 na 36,1 mld. Kč k 30. červnu 2010.
Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně vzrostl na 13,7 mld. Kč z 11,4 mld. Kč. Navzdory relativnímu poklesu zisku z finančních operací a snížení čistých úrokových výnosů bylo pomocí zvyšujících se čistých výnosů z poplatků a provizí a rozpuštění opravných položek ze splacených úvěrů dosaženo velmi solidních výsledků.

PPF banka i v přetrvávající ekonomické krizi aktivní prací s klienty s klasifikovanými úvěry snížila podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 7,72 % k 30. červnu 2010 ve srovnání s 12,21 % k 31. prosinci 2009, kde podíl pochybných a ztrátových úvěrů za 1. pololetí 2010 se snížil z 7,17 % na pouze 4 % objemu všech úvěrů klientům.

Kapitálová přiměřenost PPF banky při stabilitě bilanční sumy se mírně zvedla na úroveň 12,20 % a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za 1. pololetí je na velmi solidní výši 20,3 %

Finanční výsledky
PPF banka vytvořila k 30. červnu 2010 čistý zisk 411,7 mil. Kč, což ve srovnání s 587,5 mil. Kč za 1. pololetí roku 2009 představuje pokles o 30 %. Hlavními důvody tohoto výsledku byly následující:

zisk z finančních operací poklesl na 104,1 mil. Kč, což představuje meziroční pokles z 381,7 mil.Kč o 277,6 mil. Kč, tj. na pětinu. Je to 2,5krát více, než v 1. pololetí 2008,
čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 45,9 mil. Kč na 100,4 mil. Kč,
čisté úrokové výnosy meziročně poklesly o 17,1 % na 447,2 mil. Kč.


PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.

Důležité upozornění:
Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech.
Tato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci.
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu uvedeného zákona.
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech.
Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykovávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 (dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.
Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru. if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}
if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}