Hledat

24/09/2020 PPF Telecom Group vydala dluhopisy za půl miliardy eur

Jedná se už o čtvrtou emisi dluhopisů společnosti PPF Telecom Group, na jejímž vydání se spolupodílíme, tentokrát v roli hlavního distributora pro Českou republiku. I v době celosvětové pandemie evidujeme silný zájem ze strany mezinárodních investorů.

PPF Telecom Group B.V., holdingová a řídicí společnost přední telekomunikační skupiny působící v řadě zemí střední a východní Evropy, úspěšně vydala seniorní zajištěné dluhopisy se sedmiletou splatností v objemu 500 milionů eur. Splatnost dluhopisů s pevným ročním kuponem ve výši 3,25 procent je 29. září 2027. Očekává se, že rating dluhopisů bude Ba1 u agentury Moody’s, BB+ u Standard & Poor’s a BBB- u Fitch Ratings, tedy stejný, jako je úvěrový rating PPF Telecom Group.

Po zveřejnění nabídky investorům zaznamenala skupina PPF Telecom Group silný zájem, když na novou nabídku reagovalo více než devadesát vysoce bonitních mezinárodních investorů.

Nezávazná nabídka pro sedmiletý dluhopis se pohybovala kolem 3,50 % a investorům bylo oznámeno umístění dluhopisů v objemu půl miliardy eur. Vysoká poptávka vycházející ze zdařilé nabídky umožnila PPF Telecom Group nabízený výnos sedmiletého nástroje revidovat směrem dolů, a to na konečnou úroveň 3,375 %.

Zájem o emisi byl široký – dluhopisy byly prodány především správcům majetku (80 %), přičemž zájemci pocházeli ze Spojeného království (33 %), Německa (27 %), Francie (13 %), Švýcarska (7 %), severských zemí (3 %) a Beneluxu (3 %).

„Navzdory omezením vyvolaným pandemií s trhem neustále komunikujeme,“ prohlásila finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. „Naše čtvrtá nabídka za posledních osmnáct měsíců, s níž jsme přišli na pozadí výborných finančních výsledků za první pololetí letošního roku, vyvolala velký zájem mnoha různých mezinárodních investorů. Tímto dlouhodobým dluhopisem dále rozvíjíme naši výnosovou křivku a prodlouží se jím splatnost našich závazků. Veškeré čisté výnosy dluhopisu použijeme ke splacení stávajících bankovních úvěrů PPF Telecom Group.“

Společnými globálními koordinátory emise a společnými vedoucími knihy objednávek byli Crédit Agricole CIB, Raiffeisen Bank International, Société Générale a UniCredit Bank, zatímco Bank of China, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC a PPF banka působily jako spolumanažeři.

__________________________________________________________________________________________

TENTO MATERIÁL NESMÍ BÝT PŘÍMO ANI NEPŘÍMO UVOLNĚN, ZVEŘEJNĚN ČI ŠÍŘEN V USA NEBO DO USA, ANI POSKYTNUT AMERICKÝM OSOBÁM (JAK JE TENTO VÝRAZ DEFINOVÁN VE VYHLÁŠCE „S“ K ZÁKONU USA O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ („ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH USA“)) A NESMÍ BÝT PŘÍMO ANI NEPŘÍMO UVOLNĚN, ZVEŘEJNĚN ČI ŠÍŘEN V ŽÁDNÉ JINÉ JURISDIKCI, V NÍŽ TO ZAKAZUJE PLATNÉ PRÁVO. 

Emise podléhá cenové stabilizaci FCA/ICMA.

Profesionální zákazníci podle MiFID II/pouze ECP/bez sdělení klíčových informací ohledně produktů PRIIPs. Cílovým trhem tvůrce (řízení produktu podle MIFID II) jsou pouze způsobilé protistrany a profesionální zákazníci. K produktům PRIIPs nebyl vypracován žádný dokument s klíčovými informacemi (KID) pro investory, jelikož nástroj není určen k prodeji neprofesionálním zákazníkům v EHP ani ve Spojeném království.

Toto oznámení je důvěrné a je určeno výhradně osobám, kterým je adresováno, a jejich poradcům. Sdělení, předávání nebo šíření jiným osobám je zakázáno. Šíření tohoto oznámení a dalších v něm uvedených informací může být omezeno zákonem a osoby, které toto oznámení nebo v něm uvedené informace obdrží, by se s těmito omezeními měly seznámit a dodržovat je.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani součást žádné nabídky k nákupu, žádost o nabídku k nákupu, nabídku k prodeji ani výzvu nebo žádost o nabídku prodeje, emise nebo úpisu cenných papírů pro americké osoby (jak je definováno ve Vyhlášce „S“ k zákonu o cenných papírech USA) či v USA nebo do USA či v jiné jurisdikci. Žádné zde uvedené cenné papíry nebyly ani nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech USA ani podle zákona o cenných papírech nějakého státu USA či zákona jiné jurisdikce USA a žádné takové cenné papíry nesmí být nabízeny ani prodány v USA nebo do USA bez registrace či bez platné výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA ani podle platného amerického státního nebo místního zákona o cenných papírech, a to ani v transakci, která takové povinnosti nepodléhá.

Toto sdělení je určeno a směrováno výhradně omezenému počtu osob v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ve Spojeném království, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („kvalifikovaní investoři“). Toto sdělení je kromě toho určeno a směrováno výhradně kvalifikovaným investorům ve Spojeném království, kteří (i) mají odborné zkušenosti v záležitostech týkajících se investic a kteří odpovídají definici „profesionálního investora“ dle čl. 19 odst. 5 Nařízení 2005 k zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 (propagace finančních nástrojů), ve znění pozdějších předpisů („Nařízení“), nebo (ii) jsou subjekty s vysokou hodnotou čistého majetku, nezapsanými sdruženími, nezapsanými osobními společnostmi nebo správci trustů s vysokou hodnotou, jak je popsáno v čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jsou jinými osobami, kterým může být toto sdělení jiným způsobem zákonně určeno a směrováno (všechny takové osoby společně jako „příslušné osoby“). Ve Spojeném království nesmí na základě tohoto sdělení konat ani na ně spoléhat žádná osoba, která není příslušnou osobou, a v ostatních členských státech EHP kromě Spojeného království nesmí na základě tohoto sdělení konat ani na ně spoléhat žádná osoba, která není kvalifikovaným investorem. Investice nebo investiční činnost, jichž se toto sdělení týká, je k dispozici výhradně (i) příslušným osobám ve Spojeném království a (ii) kvalifikovaným investorům v členských státech EHP kromě Spojeného království, a pouze s těmito uvedenými osobami bude jednáno.

Nic v tomto sdělení nepředstavuje nabídku prodeje ani žádost o nabídku koupě cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž je taková nabídka nebo prodej nezákonná. Nabídka cenných papírů bude provedena prostřednictvím jednoho nebo více nabídkových dokumentů s podrobnými informacemi o emitentovi a o jeho vedení a účetních závěrkách. V žádné jurisdikci nebyly podniknuty žádné kroky umožňující, aby se ve kterékoliv jurisdikci uskutečnila veřejná nabídka těchto cenných papírů.

Rating nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji nebo držení cenných papírů a vydávající ratingová agentura může rating kdykoliv revidovat, pozastavit jeho zveřejňování nebo jej zcela stáhnout. Podobné ratingy různých druhů emitentů a různých druhů cenných papírů nemusí mít nutně stejný význam. Význam každého ratingu je nutné analyzovat nezávisle na všech jiných ratingových hodnoceních.