Hledat

29/03/2021 Proč již není možné odstoupit od Veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank?

V souladu s článkem 4.8. Veřejného návrhu došlo okamžikem včasného doručení řádně vyhotoveného Oznámení o akceptaci k platnému uzavření smlouvy mezi příslušným zájemcem a společností Tanemo a.s. (dále jen „Navrhovatel“).

K vypořádání transakcí v nepodmíněné části Veřejného návrhu došlo ke dni 24. 3. 2021 a podmíněná část Veřejného návrhu bude v souladu s článkem 5.3. Veřejného návrhu vypořádána po udělení souhlasu České národní banky. 

Dle článku 7.2. Veřejného návrhu bylo možné od platně uzavřené smlouvy ze strany zájemce odstoupit do uplynutí tzv. Doby závaznosti (tedy do 5. 3. 2021), a to oznámením o odstoupení doručeném v tomto termínu PPF bance a.s. jako agentovi pro akceptaci a vypořádání Veřejného návrhu. Pozdější odstoupení od uzavřené smlouvy bylo dle článku 7.3. Veřejného návrhu možné pouze v případě, pokud by došlo k překročení tzv. Maximálního objemu návrhu a následnému poměrnému krácení akceptací, k čemuž však nedošlo. 

Jelikož nedošlo k překročení Maximálního objemu návrhu, stanovené podmínky Veřejného návrhu tedy neumožňují odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany zájemců po uplynutí Doby závaznosti, a to ani ve vztahu pouze k podmíněné části Veřejného návrhu. 

Z toho důvodu také na webových stránkách Navrhovatele již nejsou k dispozici formuláře pro odstoupení od smlouvy. Na základě výše uvedeného je tak každá platně uzavřená smlouva pro Navrhovatele i příslušného zájemce závazná a obě smluvní strany jsou povinny dodržovat závazky z ní vyplývající.