Hledat

06/05/2011 Čistý zisk 324,4 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2011 potvrdil stabilní ziskovost PPF banky a.s.

PPF banka a.s. (“PPF banka”), vlastněná z 92,96 % PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za období končící 31. března 2011 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

“Čistý zisk vyšší než 300 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2011 ukazuje, že stanovená strategie dovoluje bance dosahovat nadstandardních výsledků i v období poklesu ekonomiky. ”
Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel

SHRNUTÍ
Meziroční nárůst zisku PPF banky po zdanění za 1. čtvrtletí roku 2011 o 54% (+113 mil. Kč) na 324,4 mil. Kč - proti hodnotě 211,1 mil. Kč za 1. čtvrtletí roku 2010.
Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 21 % na více než 4,5 mld. Kč, při nárůstu 8 % od začátku roku 2011
Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE, 36 %) i kapitálová přiměřenost (CAR, 12,59 %) stále na vysoké úrovni.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY
PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ finančním institucím a vybraným komerčním a municipálním klientům včetně společností skupiny PPF. V neposlední řadě aktivně rozvíjí i nové projekty jako exportní a strukturované financování nebo financování podniků střední a menší velikosti. I přes pokračující pokles ekonomiky PPF banka v prvním čtvrtletí roku 2011 profitovala jednak z kvality svého úvěrového portfolia, rostoucích čistých úrokových výnosů a také ze zvyšujícího se podílu výnosů z poplatků a provizí. Bilanční suma PPF banky meziročně poklesla z 51,2 mld. Kč na konci 1. čtvrtletí 2009 na 44,7 mld. Kč k 31. březnu 2011 (13% pokles), především kvůli sezónnímu poklesu krátkodobých vkladů municipálních klientů.
Objem úvěrů poskytnutých klientům meziročně poklesl o 13,65 %, na 16,7 mld. Kč z 19,3 mld. Kč a drží se na stabilní úrovni v poměru k bilanci. Navzdory relativnímu poklesu zisku z finančních operací bylo pomocí zvyšujících se čistých výnosů z poplatků a provizí i čistých úrokových výnosů dosaženo velmi solidních výsledků.
PPF banka svou aktivní prací s klienty s klasifikovanými úvěry snížila podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 6,06 % k 31. březnu 2011 - ve srovnání s 10,19 % k 31. březnu 2010, když se podíl pochybných a ztrátových úvěrů za 1. čtvrtletí 2011 snížil z 6,28 % pouze na 3,2 % objemu všech úvěrů klientům.
Kapitálová přiměřenost PPF banky při stabilitě bilanční sumy se pohybuje kolem úrovně 12 % (12,59 %) a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za první čtvrtletí 2011 je na vynikající úrovni 36 %.

FINANČNÍ VÝSLEDKY
PPF banka vytvořila k 31. březnu 2011 čistý zisk 324,4 mil. Kč, což ve srovnání s 211,1 mil. Kč za 1. čtvrtletí roku 2010 představuje nárůst o 53,7 %. Hlavními důvody tohoto výsledku byly především:

čisté výnosy z poplatků a provizí jsou meziročně sedminásobně vyšší a z 23,5 mil. Kč v 1. čtvrtletí roku 2010 vzrostly na 172,7 mil. Kč za 1. čtvrtletí 2011; dosáhly tak úrovně prvních tří čtvrtletí roku 2010
čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 32,3 %, na 292,4 mil. Kč.
správní náklady meziročně stouply pouze o 3 %, přestože rozšiřování businessu banky vedlo k meziročnímu zvýšení počtu jejích zaměstnanců o 16 %.


PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.

Důležité upozornění:
Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech.
Tato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci.
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu uvedeného zákona.
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech.
Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykovávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 (dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.
Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru.