Hledat

01/08/2011 PPF banka a.s. oznamuje finanční výsledky za 1. pololetí 2011

Praha, 1. srpna 2011: PPF banka a.s. (“PPF banka”), vlastněná z 92,96% PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za období končící 30. června 2011 v souladu s českými účetními standardy (CAS).
“Banka stabilně pokračuje v tvorbě čistého zisku, který za první pololetí roku 2011 dosáhl 431,5 mil. Kč a je vyšší než předchozí rok. Potěšující je i pokles podílu klasifikovaných úvěrů na úroveň 5,25% , t toho úvěrů v prodlení větší než 90 dnů na úroveň 2,63%”
Petr Milev, předseda představenstva a generální ředitel


SHRNUTÍ

Meziroční nárůst zisku po zdanění PPF banky za 1. pololetí roku 2011 o 4% (+21 mil. Kč) na 431,5 mil. Kč oproti hodnotě 411,7 mil. Kč za 1. pololetí roku 2010.
Růst vlastního kapitálu banky meziročně o 18% na více než 4,65 mld. Kč, při nárůstu 11% od začátku roku 2011
Ziskovost banky měřená rentabilitou vlastního kapitálu (RoE: 22%) i kapitálová přiměřenost (CAR: 12,4%) stále na vysokých úrovních

OBCHODNÍ VÝSLEDKY
PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ korporátním klientům, finančním institucím a klientům municipálního a veřejného sektoru včetně společností skupiny PPF. V neposlední řadě aktivně rozvíjí i nové projekty jako exportní a strukturované financování nebo segment podniků střední a menší velikosti. Podobně jako rok před tím PPF banka v prvním pololetí roku 2011 profitovala jednak z kvality svého úvěrového portfolia, rostoucích čistých úrokových výnosů a také se zvyšujícího se podílu výnosů z poplatků a provizí. Bilanční suma PPF banky meziročně stagnovala na 53,2 mld. Kč na konci 1. pololetí 2011 především díky sezónnímu charakteru krátkodobých vkladů municipálních klientů.
Objem úvěrů poskytnutých klientům sice meziročně poklesl o 16,96% na 18,1 mld. Kč z 21,8 mld. Kč, ale růst objemu za 2.čtvtletí je solidních 8,40%. Navzdory poklesu zisku z finančních operací bylo pomocí zvyšujících se čistých výnosů z poplatků a provizí i čistých úrokových výnosů dosaženo velmi solidních výsledků.
PPF banka i v přetrvávající ekonomické krizi aktivní prací s klienty s klasifikovanými úvěry snížila podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 5,25% k 30. červnu 2011 ve srovnání s podílem 7,72 % k 30. červnu 2010, kde podíl nestandardních, pochybných a ztrátových úvěrů za 1. pololetí 2011 se mírně snížil z 2,96% na 2,63% objemu všech úvěrů klientům.
Kapitálová přiměřenost PPF banky při stabilitě bilanční sumy se pohybuje kolem úrovně 12% (12,43%) a ukazatel rentability průměrného vlastního kapitálu (ROAE) za první pololetí 2011 je na velmi dobré výši 22%.
FINANČNÍ VÝSLEDKY
PPF banka vytvořila k 30. červnu 2011 čistý zisk 431,5 mil. Kč, což ve srovnání s 411,7 mil. Kč za 1. pololetí roku 2010 představuje nárůst o 4,8 %. Hlavními důvody tohoto výsledku byly především:

  • čisté výnosy z poplatků a provizí jsou meziročně dvojnásobně vyšší a z 100,4 mil. Kč v 1. pololetí roku 2010 vzrostly na 219,2 mil. Kč za 1. pololetí 2011 a překonaly tak úroveň celého roku 2010
  • čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 26,2% na 564,3 mil. Kč.
  • správní náklady meziročně stouply o 15%, v souvislosti s rozšiřováním businessu banky, které vedlo k meziročnímu zvýšení počtu zaměstnanců v pokračujících projektech o 21%

PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS.


Důležité upozornění:
Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech.
Tato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci.
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu uvedeného zákona.
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech.
Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykovávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 (dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.
Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru.