Search

22/04/2011 PPF Banka se podle výsledku roku 2010 dostala do kategorie středních bank v ČR

Bilanční suma PPF banky 52,4 mld. Kč (k 31. prosinci 2010) znamená nárůst o 21 % v meziročním srovnání.

„Po historicky nejziskovějším roce 2009 jsme dosáhli v roce 2010 druhého nejlepšího výsledku z hlediska zisku za dobu existence banky. Organickým růstem v průběhu celého roku 2010 jsme docílili bilanční sumy 52,4 mld. Kč, která banku posunula do kategorie středních bank v České republice. Probíhající krize nás utvrdila v tom, že diverzifikace obchodních aktivit je pro banku obrovským přínosem. Kromě solidních výsledků můžeme konstatovat, že se potvrdilo i velmi dobré zdraví úvěrového portfolia. V složitých podmínkách ekonomické krize je to pozitivní zpráva jak pro akcionáře, tak i pro naše partnery a klienty.”
Petr Milev, generální ředitel


Shrnutí

Bilanční suma meziročně vyrostla o 21 % na úroveň 52,4 mld. Kč k 31. 12. 2010.
Auditovaný zisk po zdanění za období končící 31. 12. 2010 dosáhl 660 mil. Kč.
Výnosy z vlastní činnosti činily 1,256 mld. Kč za rok 2010.
Objem klasifikovaných úvěrů poklesl z 10,3 % na 5,4 %.
Vlastní kapitál banky (100% Tier 1) překročil 4 mld Kč.

 
Finanční výsledky
PPF banka dosáhla auditovaného zisku po zdanění k 31. 12. 2010 ve výši 660 mil. Kč, což oproti čistému zisku v roce 2009 představuje 19% pokles, ale 22% růst ve srovnání s rokem 2008. Hlavním stabilizátorem zisku byl růst čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně +75 mil.Kč) a rozpuštění opravných položek k úvěrovému portfoliu ve výši 6,5 mil.Kč, které přineslo meziroční zlepšení o cca 216 mil. Kč.

Vzhledem k přetrvávajícím následkům ekonomické krize se banka soustředila na kvalitu úvěrového portfolia, výnosy z provizí a poplatků a aktivit v oblasti retailových pohledávek. Nové začala poskytovat finanční služby pro střední a malé podniky pod obchodní značkou „private businesses“. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 10,3% na 5,4%. Růst bezrizikových výnosů, které zahrnují čisté poplatky a provize (218 mil. Kč vs. 143 mil. Kč), výrazně podpořil výsledek banky. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 38 % na 18,7 mld. Kč k 31. 12. 2010 - z 13,5 mld. Kč ke konci roku 2009, a to především díky novým aktivitám.

Celková bilanční suma k 31. 12. 2010 výrazně vyrostla o 21 % - na 52,4 mld. Kč. Ukazatele ROE a CIR dosáhly solidních hodnot 20 %, resp. 37 %.

PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.
Klíčové ukazatele

CZK mil. 31.12.2009 31.12.2010 Meziroční změna
Zisk před zdaněním 1 036 804 -22%
Zisk po zdanění 811 660 -19%
Zisk z finančních operací 531 141 -73%
Celková aktiva 43 256 52 361 21%
Vlastní kapitál celkem 3 513 4 170 19%


Důležité upozornění:

Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech.
Tato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci.
Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu uvedeného zákona.
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech.
Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykonávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 (dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.
Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru.